Görev, Yetki ve Sorumluluklar
24 Ocak 2019

1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 363 üncü maddesine göre Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün görevleri şunlardır:

a) 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre hukuk birimlerine verilen görevleri yapmak,
b) Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.


(a) başlığı altında atıfta bulunulan 659 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye göre, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü;

1- Muhakemat hizmetleri kapsamında

a) Bakanlığın taraf olduğu adlî ve idarî davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukukî uyuşmazlıklarda idareyi temsil eder, dava ve icra işlemlerini vekil sıfatı ile takip eder. 

b) Bakanlıkça hizmet satın alma yoluyla temsil ettirilecek dava ve icra takipleri ve tahkim ile ilgili işlemleri koordine eder, izler ve denetler.

2- Hukuk danışmanlığı kapsamında;

a) Bakanlık hizmetleriyle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan mevzuat taslaklarını, idare birimleri tarafından hazırlanan mevzuat taslakları ile düzenlenecek her türlü sözleşme ve şartname taslaklarını, idare ile üçüncü kişiler arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin işleri ve idare birimlerince sorulacak diğer işleri inceleyip hukukî mütalaasını bildirir.

b) Anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında alır, uyuşmazlıkların sulh yoluyla çözümü konusunda mütalaa verir.

c) Bakanlığın amaçlarını daha iyi gerçekleştirmek, mevzuata, plan ve programa

uygun çalışmalarını temin etmek amacıyla gerekli hukukî teklifleri hazırlar.

3- Hukukî uyuşmazlık değerlendirme komisyonunun sekreterya hizmetlerini ve Bakanlıkça verilen diğer görevleri yürütür.

(NOT: Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nü ihdas eden 27 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Geçici 1 inci maddesinin;
a) Dokuzuncu fıkrasına göre, Mevzuatta bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kaldırılan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılan atıflar yeni oluşturulan birimlere ve bunların yöneticilerine yapılmış sayılacaktır.
b) Onuncu fıkrasına göre, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümleri uyarınca kadro unvanları değişenlerin önceki kadro unvanlarına ilişkin olarak mevzuatta yapılmış olan atıflar yeni kadro unvanlarına yapılmış sayılacaktır.
c) Onbirinci fıkrasına göre, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile yeni kurulan birimlerin teşkilatlanması tamamlanıncaya kadar, bu birimlere ait görev ve yetkiler, bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin yürürlüğe girdiği tarihten önce görevli ve yetkili olan birimler tarafından yerine getirilecektir.)